REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

www.bhpsprinters.pl

§ 1 DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa sposób zawierania umów oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.bhpsprinters.pl.

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

• Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.bhpsprinters.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

• Sprzedawca – CONSULTEAM Katarzyna Brandys z siedzibą w Gogolinie 47-320 ul.Sosnowa 12, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 747-132-53-95, będący właścicielem Sklepu;

• Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego)

• Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;

• Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy;

• Umowa – umowa sprzedaży Towaru, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

• Koszyk –formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie;

• Rejestracja – ciąg czynności polegający na podaniu Danych Klienta, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta;

• Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta;

• Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji, niezbędne do składania zamówień przez Klienta oraz korzystanie z innych funkcji oferowanych przez Sklep;

• Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich; Cena zawiera podatek od towarów i usług VAT; Cena nie obejmuje Kosztów dostawy;

• Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które ponosi Klient;

• Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia.

§ 2 KORZYSTANIE ZE SKLEPU – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędne jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową.

2. Składanie Zamówień w Sklepie może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta.

3. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Informacją o przetwarzaniu danych osobowych i dokonać ich akceptacji.

4. Promocje (w tym przeprowadzane poprzez kody rabatowe) na stronie Sklepu mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów).

5. Promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej.

6. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§ 3 REJESTRACJA

1. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.bhpsprinters.pl.

2. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień. Klient podaje w szczególności:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło.

3. Klient zobowiązany jest do podania Danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do dokonywania czynności mających na celu realizację wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Klienta jego Danych, również w przypadku ich aktualizacji, poprzez przesłanie Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta. Od momentu otrzymania potwierdzenia o utworzeniu Konta Klient może z Konta korzystać.

7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas Rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

§ 4 KONTO

1. Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.

2. Hasło wykorzystywane do logowania w sklepie ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.

3. Zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skorzystania przez osobę trzecią Konta lub hasła Klienta.

4. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi w szczególności:

składanie Zamówień,  przeglądanie historii zakupów Klienta,  monitorowanie stanu złożonych Zamówień.

5. Klient ma możliwość edycji swoich Danych w ramach Konta, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Dane, o jakie Klient może uzupełnić swoje Konto to w szczególności:  adres, numer telefonu, w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę.

2. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe wyłącznie w przypadku Klienta posiadającego Konto.

3. Złożenie Zamówienia wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:  zarejestrowania się w Sklepie, zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,  zapoznanie się z Regulaminem oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności.

4. Składanie Zamówień odbywa się przy wykorzystaniu wirtualnego Koszyka.

5. Klienta oraz Sprzedawcę wiąże Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.

6. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów, takich jak: ilość Towaru, rozmiar, kolor, sposób dostawy oraz sposób Płatności.

7. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie przez Klienta ikony „Potwierdzam zamówienie”.

8. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności.

9. Na adres e-mail Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji.

10. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania Zamówienia, co może mieć wpływ na jego realizację, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

11. W przypadku określonym w ust. 10 powyżej Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności, a Umowa nie zostaje zawarta.

12. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, Cen oraz Kosztów dostawy. Zmiany wprowadzane przez Sprzedawcę nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

§ 6 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnym znajdującym się w Krapkowicach przy ul.Ks.Koziołka 19, obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.

2. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

3. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:  przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych Przelewy.24,  płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych Przelewy.24.

4. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2-3, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

5. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub paragon.

7. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.

8. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi Towaru.

9. Koszty dostawy zależne są od opcji wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia.

10. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:  przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

11. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru za granicę jest możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Sprzedawca zaleca, by przed wyborem Przewoźnika, Klient zapoznał się z regulaminem świadczenia usług kurierskich

12. Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec kuriera.

13. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa w ramach 14-dniowego zwrotu przysługuje tylko i wyłącznie Konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827) „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”. Dla jasności „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221 kodeksu cywilnego). Klient, niebędący konsumentem nie ma prawa odstąpienia od umowy.  

1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, uprawniony jest on do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od Umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu Towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. Klient powinien odesłać zwracany Towar na adres Sklepu tj. ul.Koziołka 19, 47-303 Krapkowice, w terminie 14 dni od otrzymania Towaru wraz ze złożonym na piśmie oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy i dołączonym dowodem zakupu.

4. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki.

5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesłanych „za pobraniem”.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny jednakże bez kosztów przesyłki.

7. Zwrot Ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz dostarczenia zwracanego przez Klienta Towaru, przy czym jeżeli zwracany Towar nosi ślady użytkowania lub zniszczenia Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie odpowiadające szkodzie z tego wynikającej.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.

2. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i składa go w formie elektronicznej lub na piśmie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja Zamówienia”.

4. W przypadku uszkodzenia mechanicznego w drodze transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć skan formularza reklamacji/szkody wypełniony w obecności i podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.

5. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od następnego dnia od otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji , przy czym termin ten liczy się dopiero od momentu kompletnego złożenia reklamacji, przez co rozumie się także datę dostarczenia przez Kupującego uszkodzonego Towaru wraz z dowodem zakupu na wskazany przez Sprzedawcę adres.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca obniży cenę Towaru lub zwróci Klientowi całość uiszczonej przez niego Ceny.

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.bhpsprinters.pl. w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie POLITYKA PRYWATNOŚCI.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 17.06.2019 r.